105 tom
jury: toyo ito
status: out of selection
colaborator: nakano, ozaka
wood model: taniguchi, takahashi, sekimoto, shi07/04/15(Sun) 02:36